Неземеделски дейности

Инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Чрез Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ ще се насърчава развитието на неземеделски дейности в селските райони, които водят до увеличаване на заетостта и доходите за населението на селските райони и допринасят за увеличаване достъпа и качеството на частните услуги за населението и бизнеса, което от своя страна води и до намаляване на обезлюдяването на селските райони.

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.