За програмата

Подпомагането е насочено към насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места

СРОК
РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия, които трябва да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности.

Приоритет получават:

 • проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
 • Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
 • Проекти на тютюнопроизводители;
 • Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия;
 • Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони;
 • Проекти, създаващи работни места и осигуряване на устойчивост;
 • Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
 • Проекти, включващи иновации;
 • Проекти за производствени дейности;

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.