За програмата

Това е най-успешно прилаганата мярка и е от основно значение за лозаро-винарския сектор. Интересът към нея продължава да бъде много висок. Тя допринася за устойчивостта на конкурентоспособността и пазарната ориентация на стопанствата. Прилагането на мярката цели увеличаване на площите засадени с винени сортове лозя, подходящи за тяхното производство както и повишаване на жизнеспособността на гроздо- и вино-производителите в България.

СРОК

Целогодишно

СЪФИНАНСИРАНЕ

до 75%

Основна Информация

Допустими за финансово подпомагане по мярката са производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства.

Гроздопроизводителите имат възможност да кандидастват за дейности, които са разделени в три подмерки, всяка с определени допустими технологични дейности.

Подмярка „Конверсия на сортовия състав на насажденията“:

 • Изкореняване;
 • Засаждане;
 • Изграждане на подпорна конструкция;

Подмярка „Промяна на местонахождението на лозята “:

 • Изкореняване;
 • Засаждане;
 • Изграждане на подпорна конструкция

Подмярка „Подобряване на техниките за управление на лозята“:

 • Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване;
 • Изграждане и/или реконструкция на тераси;
 • Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване;
 • Смяна на подпорна конструкция;
 • Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения;
 • Смяна на формировката

Приоритет получават:

 • Получена подкрепа от Съюза по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България;
 • Проект с дейности в стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти;
 • Проектът се реализира на територията на Северозападен район;
 • Проектът е за райони и сортове грозде за производство на вина със ЗПН;
 • Проектът ще се реализира в район с производство на вина със ЗГУ;
 • Кандидати с лозарски стопанства с размер от 2 до 30 ха;
 • Кандидатът е млад гроздопроизводител;
 • Проект, предоставен от групи/организации на производители на грозде;

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.