За програмата - Актуализация 2024

В ход е приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони.  Документи се подават изцяло електронно, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ.

 • Цел:
  Mодернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земедески продукти.
 • Допустими кандидати:
  Земеделски стопани; Признати групи или организации на производители; Физически и юридически лица регистрирани по ТЗ. Кандидатите следва да са извършвали дейност от най-малко 36 месеца.
 • Съфинасиране:
  До 50 %
 • Размер на допустимите разходи за проект:
  от 15 000 евро до 700 000 евро
 • Бюджет:
  До левовата равностойност на не по-малко от 20 000 000 евро плюс неусвоен бюджет от предходни приеми по подмярката
 • Очакван прием:
  юни – август 2024 г.

Получете експертно консултиране от нашия екип, като се обадите ОЩЕ СЕГА на 0899 853 953 или изпратите запитване на contact@geboconsulting.bg.

ОЧАКВАН ПРИЕМ
 • юни – август 2024 г.
РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
 • мин. –  15 000 евро
 • макс. –  700 000 евро
СЪФИНАНСИРАНЕ
 • До 50 %

Допустими разходи по мярка 4.2 на Програмата за развитие на селските райони

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително свързани с къси вериги на доставка;
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готоова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (водна, вятърна, слънчева, геотермална енергия и остатъчна/отпадъчна биомаса) за собствено потребление;
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.
 • Инвестиции в софтуер, свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
 • Общи разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение и правни услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

За подпомагане могат да кандидатстват:

 • Земеделски стопани;
 • Физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
 • Групи и организации на производители или Пазари на производители в ДФ

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 • Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
 • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
 • Намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
 • Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;
 • Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини
 • Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;
 • Подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
 • Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
 • Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти;

Приоритет получават:

 • Проекти за преработка на земеделска продукция от чувствителни сектори;
 • Производство на биологични продукти;
 • Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии или иновации в ХВП;
 • Преработка на собствена суровина;
 • Инвестиции за покриване стандартите на ЕС;
 • Инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо
 • развитие, дигитализация и роботизация, в това число устойчива енергия;
 • Проекти осигуряващи устойчива заетост;
 • Проекти, насърчаващи кооперирането между земеделските производители и предприятията от ХВП;
 • Проекти на кандидати, доказващи финансова устойчивост;

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.