За програмата

Подпомагането е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 • По-добро използване на факторите за производство;
  въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 • Подобряване опазването на околната среда.
СРОК
РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

За подпомагане могат да кандидатстват:

 • Земеделски стопани;
 • Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. “Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 • Еднолични търговци и юридически лица

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 • Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
 • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
 • Намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
 • Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;
 • Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини
 • Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;
 • Подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
 • Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
 • Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти;

Приоритет получават:

 • Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори;
 • Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;
 • Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
 • Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
 • Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост;
 • Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
 • Проекти, изпълнявани в Северозападния район;
 • Проекти на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност;
 • Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност;

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.