За програмата

В ход е приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 387 164 028,74 лв. Документи се подават изцяло електронно, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). По подмярката могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение. Изискване към кандидатите е да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, а земеделските стопани да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение и икономическият размер на стопанството им да бъде не по-малко от 8000 евро. Размерът на допустимите разходи за едно проектно предложение е от 29 337 до 5 867 400 лева. Проектни предложения със заявени разходи до 3 911 600 лева ще получат до 50 % финансово подпомагане. Такива, които са заявили разходи от 3 911 601,96 до 5 867 400 лева – 35 %. Важно е кандидатите да знаят, че за инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ и инвестиции в иновативни за предприятието технологии, помощта може да се увеличи с до 25 %.

Подадените от кандидатите проектни предложения ще бъдат оценявани по критерии за оценка.

 • Подпомагане на проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори – плодове и зеленчуци, сектор животновъдство и сектор етеричномаслени и медицински култури.
 • Подпомагане на проекти с интегриран подход – проектни предложения подадени от групи/организации на производители, от кандидати регистрирани земеделски стопани, от кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.2, реализирали приходи от износ, средноаритметичният размер на оперативната печалба от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение
 • Подпомагане на проекти, осигуряващи устойчива заетост – осигуряване запазване на заетостта в предприятието и създаване на едно ново работно място
 • Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване – инвестиции и дейности за производство на биологични продукти, инвестиции и дейности, в иновативни за предприятието технологии, инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ

Желаещите да кандидатстват могат да подават своите проектни предложения до 25.02.2022 г.

СРОК

25.02.2022г.

ОБЩ РАЗМЕР

387 164 028,74 лв.

За подпомагане могат да кандидатстват:

 • Земеделски стопани;
 • Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 • Еднолични търговци и юридически лица

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 • Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
 • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
 • Намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
 • Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;
 • Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини
 • Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;
 • Подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
 • Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
 • Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти;

Приоритет получават:

 • Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори;
 • Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;
 • Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
 • Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
 • Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост;
 • Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
 • Проекти, изпълнявани в Северозападния район;
 • Проекти на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност;
 • Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност;

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.