За програмата

Целта на мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” е насърчаването на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури посредством изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия. Цели се и подобряването на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Бюджетът по мярка 5.4 възлиза на 5,9 млн. лв., а отпуснатите средства могат да бъдат в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които 75% съфинансиране от ЕФМДР и 25% съфинансиране от националния бюджет. Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 20 000 лева. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 1 000 000 лева.

СРОК

До 10.02.2021 г.

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

от 20 хил. до 1 млн. лева

СТАТУС

АКТИВНА

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 5.4, ще се даде възможност за въвеждане на ресурсно ефективни технологии и други инвестиции за опазване на околната среда в преработвателната промишленост, насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, повишаване на конкурентоспособността чрез развитие на нови или подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи, гарантиране жизнеспособността на аквакултурите чрез насърчаване на преработването и производството им, подобряване на условията на труд и безопасност в преработвателните предприятия, модернизиране на предприятията с оглед намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следната страница.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които:

 • са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
 • са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в регистъра на БАБХ, в сектор „Рибни продукти“ (само за съществуващи предприятия);
 • са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност в случаите, за предприятия, които преработват собствена продукция от риба и други водни животни;
 • са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) – в случаите, когато кандидатите са съществуващи и функциониращи стопанства;
 • имат издадено Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, за предприятия, които преработват собствен улов

Допустими в смисъла на мярка 5.4 са дейности, които:

 

 • допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
 • подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
 • са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
 • са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури;
 • водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи

 

 1. Строително-монтажни работи;
 2. Независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол;
 3. Закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други включително придобити чрез финансов лизинг;
 4. Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването;
 5. Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
 6. Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
 7. Закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
 8. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с производствената дейност на кандидата, включително  придобити чрез финансов лизинг;
 9. Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на  околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти – до 1 процент от стойността на инвестицията;
 10. Обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързано с предвидената инвестиция – до 1 процент от стойността на инвестицията;
 11. Инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг, пряко свързани с производствената дейност по проекта;
 12. Разходи за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
 • съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци от производствената дейност;
 • оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
 • съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд;
 1. Специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на предприятието, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг.
 2. Разходи за информация и комуникация – до 2% от общите разходи по проекта;
 3. Разходи за подготовка на проекта, ноу-хау, патентни права, закупуване на земя и други.

Гебо Консултинг обобщава

Мярка „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”:

Широкият спектър на допустими дейности както и големият размер финансова помощ превръщат мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” в особено атрактивен стимул за сектор „Рибарство и аквакултури“. Иновациите в преработвателния процес са от жизнена важност за конкурентноспособността на Вашето предиприятие в близко и далечно бъдеще. С точната кандидатура можете да реализирате значим проект. За да предложите точния за особеностите на Вашия бизнес проект, е препоръчително да се консултирате със специалист, който да защитава Вашите интереси и цели.

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.