За програмата

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани”:

  • Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства;
  • Насърчаване на заетостта.
СРОК

предстои да бъде уточнен

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

25 000 Евро

Допустими за подпомагане са земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години, регистрирани за първи път по реда на Наредба № 3 от 1999 г, които са физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта и създаването на работни места

Приоритет получават:

  • Проекти на кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
  • Проекти включващи дейности, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“ и/или в сектор„Плодове и зеленчуци;
  • Проекти на кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство;
  • Проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места;

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.