За програмата

В ход е приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Документи се подават изцяло електронно, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). По подмярката могат да кандидатстват физическии лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), на възраст между 18 и 40 години (включително), които са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. не по-рано от 24 месеца, от датата на подаване на проектното предложение. Икономическият размер на стопанството им трябва да бъде между 8000 и 16 000 евро. Финансовата помощ за един кандидат е левовата равностойност на 25 000 евро. Необходимо е бизнес планът на кандидатите да включва поне една инвестиция от минимум 700 лева в дълготрайни материални и/или нематериални активи. Подадените от кандидатите проектни предложения ще бъдат оценявани по критерии за оценка. Повече точки ще получат кандидати с образование в областта на селското стопанство, проекти, осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство, проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори (животновъдство и сектор плодове и зеленчуци), проекти, свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти, проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване и такива, чрез които се създава устойчива заетост. Подмярката не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта и създаването на работни места.

Желаещите да кандидатстват могат да подават своите проектни предложения до 28.02.2022 г.

СРОК

28.02.2022г.

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

25 000 Евро

Допустими за подпомагане са земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години, регистрирани за първи път по реда на Наредба № 3 от 1999 г, които са физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта и създаването на работни места

Приоритет получават:

  • Проекти на кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
  • Проекти включващи дейности, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“ и/или в сектор„Плодове и зеленчуци;
  • Проекти на кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство;
  • Проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места;

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.