Краен срок

28.02.2022г.

Размер на финансова помощ

25 000 Евро

Възраст на кандидата

18 – 40 години

За програмата

В ход е приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Документи се подават изцяло електронно, което се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2022). По подмярката могат да кандидатстват – физическии лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), на възраст между 18 и 40 години (включително), които са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. не по-рано от 24 месеца, от датата на подаване на проектното предложение. Икономическият размер на стопанството им трябва да бъде между 8000 и 16 000 евро. Финансовата помощ за един кандидат е левовата равностойност на 25 000 евро.

Необходимо е бизнес планът на кандидатите да включва поне една инвестиция от минимум 700 лева в дълготрайни материални и/или нематериални активи. Подадените от кандидатите проектни предложения ще бъдат оценявани по критерии за оценка. Повече точки ще получат:

  • кандидати с образование в областта на селското стопанство;
  • проекти, осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство
  • проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори (животновъдство и сектор плодове и зеленчуци)
  • проекти, свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти
  • проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване
  • проекти, чрез които се създава устойчива заетост.

Подмярката не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта и създаването на работни места. Желаещите да кандидатстват могат да подават своите проектни предложения до 28.02.2022 г.

Допустими за подпомагане са земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години, регистрирани за първи път по реда на Наредба № 3 от 1999 г, които са физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта и създаването на работни места

Приоритет получават:

  • Проекти на кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
  • Проекти включващи дейности, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“ и/или в сектор„Плодове и зеленчуци;
  • Проекти на кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство;
  • Проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места;

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.