За програмата

За повишаване на устойчивостта на производството, по-добър контрол над технологичния процес и подобряване на адаптивността към пазарното търсене е важно подобряването на технологичната база и системите за управление, както и възможността за осигуряване на подходящо отлежаване и съхранение на произвежданото вино. В тази връзка мярката е насочена към изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи – съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор, както и на структурите и средствата за предлагане на пазара. Чрез нея се цели подобряването на общите резултати на винарските предприятия и адаптирането им към изискванията на пазара, както и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

СРОК
РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

до 50%

СТАТУС: АКТИВНА

Допустими за финансово подпомагане по мярката са винарски предприятия и организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Производителите имат възможност да кандидатствават за две основни дейности:

Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:

 • преработката на грозде
 • контрол на ферментацията, обработка на вино и гроздова мъст
 • контрол на температурата
 • преместване на виното в избените помещения
 • прилагане на технология, свързана с пенливи вина
 • бутилиране, етикетиране, опаковане
 • управление на отпадните води
 • инфраструктурата на избата
  • тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.);
  • монтаж и помощни съоръжения;
  • автоматични системи
 • съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:
  • бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т. ч. и терморегулиращи бъчви;
  • резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни;
  • пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели);
  • възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;
  • избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори);
  • модулна система за позициониране на бъчви;
  • автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина

Строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за:

 • производство на вино (от обработка на гроздето до бутилиране и етикетиране на виното в изба);
 • контрол на качеството на виното – анализиращи лаборатории;
 • съхранение на виното – складове;
 • предлагане на пазара на вино:
  • винотеки на територията на предприятието;
  • изложбени зали на територията на предприятието;
  • фиксирани места за продажби на вино (на дребно) на територията на предприятието.

Общи разходи, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и строителен надзор, извършвани както в процеса на подготовка на заявлението за предоставяне на финансова помощ, така и по време на изпълнение на дейностите.

За предоставяне на финансова помощ кандидатите подават заявления, които се оценяват съгласно критериите за оценка. Те се класират според получените при оценката точки.

Приоритет получават:

 • Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието 
 • Предприятия, преработващи над 30% собствена суровина 
 • Предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано вино; 
 • Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход (ЗНП);
 • Над 70% от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и ЗНП.;
 • Проекти предвидени за изпълнение в Северозападна България ;
 • Новорегистрирани винопроизводители, които имат най-малко двегодишна история в лозарския регистър като гроздопроизводител към момента на кандидатстване; 

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.