За програмата

В лозарството производственият процес е с висока степен на уязвимост, което се дължи на причини от различен характер като болести, неприятели, неблагоприятни климатични условия, природни бедствия и други. Те имат негативно влияния върху количеството на произвежданата продукция и върху нейното качество, което се отразява върху доходите на стопаните. Застраховането на реколтата има за цел да запази доходите на производителите на грозде при загуби в продукцията, свързани с природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.

СРОК

04.05. – 30.06.2020г.

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Кандидати за подпомагане могат да бъдат физически или юридически лица или групи или организации на физически или юридически лица, които стопанисват площи с винени сортове лозя. Те трябва да бъдат вписани в лозарския регистър на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) като гроздопроизводители и да са застраховали реколтата си. Също така не трябва да имат  изискуеми публични задължения към държавния бюджет и към ДФ „Земеделие“, да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация. Тези, които са възложители по смисъла на Закона за обществени поръчки, провеждат процедури за избор на застрахователни компании.

Гроздопроизводителите могат да застраховат реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко застрахователни рискове:

 1. Неблагоприятни климатични условия, приравнени към природни бедствия:
  • Слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд и тежка суша
 2. Природни бедствия:
  • Неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд и тежка суша, които унищожават повече от 30 на сто от средния добив, изчислен на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три години, базирано на предходния петгодишен период, като от него се изключат най-високата и най-ниската стойност
 3. Други застрахователни рискове:
  • Загуби, причинени от болести по растенията или нашествия от вредител, загуби причинени от животни.

При прилагането на мярка „Застраховане на продукцията“ не се предвижда прилагането на критерии за приоритет.

Финансова помощ

За всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието, храните и горите се определя максималният размер на застрахователното обезщетение за единица площ. Финансовото подпомагане не надвишава:

 • 80 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици, които включват загуби причинени от бури и градушка, силен или проливен дъжд или тежка суша, слана, заледяване
 • 50 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици, които включват загуби причинени от бури и градушка, силен или проливен дъжд или тежка суша, слана и заледяване; природни бедствия (бури и градушка, силен или проливен дъжд или тежка суша, слана и заледяване), които унищожават повече от 30% от средната продукция, изчислено на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три години, базирано на предходния петгодишен период, като от него се изключат на-ниската и най-високата стойност
 • 50 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици, които включват загуби причинени от болести по растенията или нашествия от вредител, загуби причинени от животни

Ред за кандидатстване и документи

Кандидатите подават заявление за издаване на удостоверение за право на участие в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство. Към това заявление те прилагат документи за правно основание за ползване на имотите, с нотариална заверка на подписите на страните и актуални скици на на имотите издадени не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението. В случай, че документите се подават от упълномощено лице се представя и заверен препис на нотариално заверено пълномощно. Въз основа на констатациите от извършените проверки, изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед издава на кандидата удостоверение за право на участие по мярката или мотивирано отхвърля заявлението. Срокът на валидност на удостоверението е до края на календарната година, в която е издадено.

Следващата стъпка на кандидатите по мярката е да подадат заявление за финансова помощ в ЦУ на ДФ „Земеделие“. Към заявлението трябва да приложат заверен препис на нотариално заверено пълномощно в случай, че документите се подават от упълномощено лице, заверено копие на влязъл в сила застрахователен договор, декларация за липса на изплатено подпомагане за същите застрахователни рискове по други схеми за подпомагане и документ, доказващ извършено банково плащане на цялата застрахователна премия (включително и банково извлечение). Тези които са възложители по смисъла на Зкона за обществени поръчки прилагат копие на всички документи от проведената процедура.  Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ със заповед одобрява заявлението или мотивирано го отхвърля. След получаване на заповедта за одобрение кандидатите се явяват в ЦУ на ДФ „Земеделие“ за подписване на договор за предоставяне на финансовата помощ. Помощта се изплаща в срок до 5 работни дни след сключването на договора.


Гебо Консултинг обобщава

Мярка „Застраховане на реколта“:

Практиката често ни сблъсква със ситуации, които не подлежат на нашия контрол, а производственият процес е най-уязвимата част от лозаро-винарския сектор. Мярката „Застраховане на реколтата“ гарантира защита от подобни негативни фактори, осигурявайки финансовата стабилност на лозарското стопанство при причинени загуби. За да изберете правилните за особеностите на Вашия бизнес застрахователни компания и модел, е препоръчително да се консултирате със специалист, който да защитава Вашите интереси с опит и експертиза.


Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.