Услуги земеделци

Предлагаме Ви консултации за всички схеми и мерки, за които може да се кандидатства по директни плащания. Съдействие при изготвяне на документацията за схемите за обвързано производство. Отностно системата за електронни услуги на „ДФ Земеделие“, земеделските стопани могат да се възползват от нашите услуги, за да се регистрират и съответно да се възползват от една от най-актуалните услуги на системата, а именно да се подават онлайн заявление за директни плащания.

Календар на земеделеца

Подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ от физически лица – регистрирани като земеделски стопани, които до 31 декември на предходната година са се облагали с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, като този ред на облагане е прилаган за поне пет последователни данъчни години, и които от 01.01. на текущата година желаят да преминат към облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и да формират облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ.

Всеки ЗС, кандидатстващ по схемите за директни плащания, трябва да регистрира правното основание за ползването на земеделските земи в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота.

Представяне на анкетна карта

Всеки ЗС, кандидатстващ по схемите за директни плащания, трябва да регистрира правното основание за ползването на земеделските земи в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота.

Регистриране на обработваните площи в ИСАК – всеки кандидат „очертава” ползваната от него земя върху ортофото карта, попълва и представя в ОСЗ заявление за подпомагане. Очертаването на земеделски имоти за ИСАК е графично представяне на местоположението на всеки масив в дадено землище, като едновременно с това дава информация за ЗС и културата, която се отглежда през текущата година.

Заб: За подпомагане по схемите и мерките могат да кандидатстват земеделски стопани, които ползват земеделска земя и/или отглеждат животни.

Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ по електронен път (с ПИК или с електронен подпис) за доходи, придобити през предходната година от лицата, които имат право и желаят да ползват отстъпка от 5 на сто върху дължимия по декларацията данък, но не повече от 1000 лв.

Внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за предходната година за ЮЛ.

Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през предходната година и внасяне на дължимия по декларацията данък.

Физическите лица – ЗС, като самоосигуряващи се лица подават декларация образец №6 за годишно изравняване на внесените осигурителни вноски

Земеделските стопани регистрират обработваемите площи в ИСАК, попълват и предават в ОСЗ заявление за подпомагане.

Физическите лица – ЗС, като самоосигуряващи се лица подават декларация образец №6 за годишно изравняване на внесените осигурителни вноски

В срок до 31 май кандидатите за подпомагане по схеми и мерки на ДФЗ могат да правят промени в получилите УИН заявления и в приложените документи, включително да добавят допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки.

Когато ЗС подаде заявление за подпомагане след 15 май, Разплащателната агенция (РА) намалява полагащите му се плащания с 1 % за всеки работен ден закъснение. Когато заявление за подпомагане бъде подадено по-късно от 9 юни РА не го обработва

• Всеки собственик на земеделска земя подава декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ до ОСЗ по местонахождение на имотите, в която посочва начина, по който желае да ползва всеки от имотите си през съответната стопанска година, а именно: в реални граници или в масиви за ползване по чл. 37в, а когато имотите са отдадени за ползване чрез договори за наем или аренда, собственикът описва сключените договори, като начинът на тяхното стопанисване се посочва от съответния ползвател в заявлението по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. Декларацията се подава лично или чрез пълномощник и важи за предстоящата стопанска година

• Всеки ползвател на земеделска земя подава заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ в ОСЗ по местонахождение на имотите с копие от договорите за ползваните от него имоти. Ползвателите прилагат и опис на имотите съгласно регистрираните в ОСЗ договори и/или документи за собственост. Всеки ползвател посочва в заявлението начина, по който желае да ползва всеки от наетите или арендувани имоти през съответната стопанска година, а именно – в реални граници или комасирано.

Подаване на заявление за участие в споразумение за ползване по чл.37в – посочват се имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в ОСЗ договори или документи за собственост. Заявлението се представя и на магнитен носител.

Собствениците и ползвателите на земеделски земи подават декларация/ заявление, съгласно чл. 72, ал. 1 от ППЗСПЗЗ (при промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване). Новите обстоятелства се вземат предвид при определяне на масивите за ползване за предстоящата стопанска година, когато декларациите или заявленията са представени в посочения срок.

Сключване на споразумение за ползване на масиви за предстоящата стопанска година. Целта на споразумението е собствениците и ползвателите на земеделски земи в съответното землище да комасират (уедрят) обработваните от тях площи, като преразпределят собствените и ползвани на правно основание имоти, към които прибавят т.нар. „имоти – бели петна”, намиращи се в разпределените между участниците в споразумението масиви.

Внасяне на средното годишно рентно плащане от ползвател за земите по чл.37в,ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ („бели петна”) по банковата сметка за чужди средства на общината.

Регистриране на правните основания за ползване на земеделските земи в ОСЗ по местонахождение на площите

ЗС ежегодно представят в ОД „Земеделие” актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри, за да им бъде заверена регистрационната карта.

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.
ОБШИРЕН СПИСЪК с най-важните срокове и дати за 2022 г.
Всички нормативно определени срокове, които един земеделски стопанин трябва да спази.
Подготвен от Георги Стоянов Управител - Гебо Консултинг ООД
ОБШИРЕН СПИСЪК с най-важните срокове и дати за 2022 г.
ФЕРМЕРСКИ КАЛЕНДАР
Всички нормативно определени срокове, които един земеделски стопанин трябва да спази.
Успешно попълнена форма!
*Със свалянето на календара, Вие се регистрирахте автоматично и за нашия месечен бюлетин.
Успешно попълнена форма!
*Със свалянето на календара, Вие се регистрирахте автоматично и за нашия месечен бюлетин.