За програмата

Подпомагането е насочено към насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места.

СРОК
РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ
СТАТУС:

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия, които трябва да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и други неземеделски дейности
 • Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз

Приоритет получават:

 • Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват
 • Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване
 • Проекти на тютюнопроизводители
 • Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия
 • Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони
 • Проекти, създаващи работни места
 • Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци 
 • Проекти, включващи иновации
 • Проекти за развитие на услуги и други неземеделски дейности

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.