Описание

„Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР 2014 – 2020) е най-богатата по отношение на типовете дейности, които финансира, и съответно по нея се отпускат най-много средства.

Кой може да получи финансиране:

  • Земеделски производители (физически и юридически лица), както и всички, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, групи на производители, предприятия и търговски дружества,
  • Общините и държавните предприятия, читалища, общински предприятия, търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината, Юридическите лица с нестопанска цел и местните поделения на вероизповеданията
  •  Собствениците, наемателите или управителите на горски територии, сдружения.
  •  Юридически лица регистрирани по ТЗ за преработка, неземеделски дейности,  физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Актуални мерки

Предстоящи мерки

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.