Описание

„Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР 2014 – 2020) е най-богатата по отношение на типовете дейности, които финансира, и съответно по нея се отпускат най-много средства.

Кой може да получи финансиране:

  • Земеделски производители (физически и юридически лица), както и всички, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, групи на производители, предприятия и търговски дружества,
  • Общините и държавните предприятия, читалища, общински предприятия, търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината, Юридическите лица с нестопанска цел и местните поделения на вероизповеданията
  •  Собствениците, наемателите или управителите на горски територии, сдружения.
  •  Юридически лица регистрирани по ТЗ за преработка, неземеделски дейности,  физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.
Запиши се за нашия бюлетин и изтегли календар с най-важните срокове и дати за 2022 г.
ФЕРМЕРСКИ КАЛЕНДАР
Запиши се за нашия бюлетин и изтегли календар с най-важните срокове и дати за 2022 г.
Успешно попълнена форма!
*Със свалянето на календара, Вие се регистрирахте за нашия месечен бюлетин.
Успешно попълнена форма!
*Със свалянето на календара, Вие се регистрирахте за нашия месечен бюлетин.