За програмата

За осигуряване на базови услуги на населението в селските райони и достъпа до тях от съществено значение е съществуващата публична инфраструктура и качеството на предлаганите услуги. Основният елемент, който е пречка за създаването на равни възможности в социално-икономическото развитие на селските райони е недостига на инвестиции. Това води до влошаване на качеството на живот в селските райони, което пречи за задържането на населението и води до социално-икономически спад. Целта на мярката е да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. За да бъдат намалени различията между селските и градските райони е необходимо да се създаде, подобри или разшири малка по мащаби инфраструктура. По този начин ще бъде осигурено поддържането на образователните услуги и ще се осигурят работни места, което от своя страна ще доведе до създаването на оптимална жизнена среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието и ограничаване на обезлюдяването в селските райони.

СРОК

предстои да бъде уточнен

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

100%

Допустими кандидати по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са само общините от селските райони на Република България.

Предвидено е изцяло електронно подаване, което се извършва чрез информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис. Общините в селските райони ще могат да кандидатстват с проектни предложения насочени в няколко дейности:

 • Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

За предоставяне на финансова помощ кандидатите подават проектни предложения, които подлежат на критерии за оценка. Проектните предложения се класират в низходящ ред в съответствие с общия брой точки.

Приоритет получават:

 • Проектът се реализира на територията на община, разположена в границите на Северозападен район на Р България;
 • Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие;
 • Проектът се реализира на територията на община с високо ниво на безработица;
 • Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с по-висок клас републикански пътища;
 • Проекти за инфраструктура, приоритизирана на база Методология за приоритизиране на образователна инфраструктура, одобрена от Министъра на образованието и науката;

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.