Значение

Основна цел на мярка „Популяризиране в трети държави“ е повишаване на конкурентоспособността и износа на качествени и биологични български вина на пазарите на трети страни. Това ще доведе до повишаване на разпознаваемостта и престижа на българските вина, включително и на вина, произведени по метода на биологично производство, което да засили на интереса към тях от страна на потребителите в трети страни. Мярката се прилага за промотиране на вина, включително сертифицирани биологични вина, със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и за сортови вина без ЗНП/ЗГУ. За 2020 г. е увеличен годишният бюджет по мярката, като са предвидени близо 6,3 млн. лв. по направлението.

ПРИЕМ

1.12-15.12

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

До 50% от стойността на допустимите разходи.

СТАТУС: АКТИВНА

Програмата е активна

 • Търговски дружества;
 • Организации на производители на лозаро-винарски продукти и асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти;
 • Междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки;
 • Държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, когато не са единствени бенефициенти на помощта;
 • Професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор
 • Дейности за популяризиране или реклама, които посочват предимствата на продуктите, произведени в Европейския съюз, особено по отношение на качеството и безопасността на храните или грижата за околната среда;
 • Участия в мероприятия -– изложения с международна значимост, демонстрации в търговски обекти, организиране на посещения на мероприятия, фестивали, винени туристически дестинации и дегустации в България;
 • Организиране и провеждане на дейности, свързани с информационни кампании, по-специално свързани с политиките на ЕС, отнасящи се до защитата на наименованията за произход, географските указания и биологичното производство;
 • Изпълнение на дейностите по закупуване на мостри, които не надвишават 10 % от общата сума на одобрените разходи на конкретната дейност, извършени от участниците в промоционалния проект;
 • Извършване на оценка на резултатите, постигнати от действията по промоционалния проект

Заявления за предоставяне на финансова помощ ще се оценяват съгласно:

Общо значение на проекта на кандидата – 20 т.:

 • кандидатът не е получавал подпомагане до момента;
 • проектът е насочен към нови държави, за които до момента кандидатът не е получавал подпомагане

Приложно поле и обхват на програмните действия по отношение – Значение на програмата за целевите групи (брой целеви групи) – 10 т.:

 • информация за отговорна консумация на вино;
 • информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания;
 • лица, формиращи обществено мнение – професионалисти (журналисти, експерти по кулинарното изкуство, сомелиери, ресторантьори);
 • учебни заведения от сектора на хотелиерството и ресторантьорството

Разнообразен асортимент на промотираните вина (промотираните вина със ЗНП, ЗГУ и сортовеи без ЗНП и ЗГУ от участниците в промоционалния проект) – 6 т.:

 • вина със ЗНП;
 • вина със ЗГУ.

Недопустими за финансиране разходи са:

 • Заделени средства за бъдещи загуби или дългове;
 • Загуби при обмяна на валута;
 • Банкови такси, лихви и застраховки;
 • Разходи за публичен транспорт, покрити от дневните;
 • Разходи извън обхвата на проекта;
 • Разходи за създаване или развитие на търговска марка;
 • Извършване на дейности извън обхвата на чл. 32 ал. 2;
 • Разходи в обхвата на чл. 32 ал. 2, но извършени от лице, различно от бенефициента;
 • Данък добавена стойност, освен в случай, когато същият е поет действително и окончателно от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 13 ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО на съвета от 28.11.2006г. относно общата система на данъка върху добавената стойност

Показатели за оценка на резултатите от действията по мярка „Популяризиране в трети държави“:

Показатели за изпълнение

 • Брой организирани мероприятия
 • Брой отпечатани рекламни материали или такива в печатни издания
 • Брой публикувани прес съобщения или брой изпратени покани за мероприятия
 • Размер на целевата група, към която са насочени гореспоменатите рекламни дейности

Показатели за резултати

 • Брой на специалисти/експерти/вносители/потребители, участвали в мероприятията
 • Брой на специалисти/експерти/вносители/потребители, до които са достигнали рекламните кампании
 • Брой на специалисти/експерти/вносители/потребители, участвали в мероприятията и осъществили контакт с органициите ризводители, асоциациите и техните членове
 • Брой посетители на сайта
 • Значимост на отзивите в медиите

Показатели за въздействие

 • Тендеции в продажбите в месеците след кампанията
 • Тенденции в продажбите в годината след кампанията спрямо предходната година и спрямо тенденциите на пазара
 • Сравнение на разходите за маркетинг преди и след действията
 • Стойност и обем на износ на популяризирания продукт
 • Тенденции в консумацията на продукта в целевата държава
 • Промяна на имиджа на продукта
 • Възвръщаемост на инвестициите

Други показатели:

свободно избираеми от кандидата, при условие, че тяхната адекватност за оценка на проекта да може да бъде доказана


Гебо Консултинг обобщава

Мярка „Популяризиране в трети държави“:

Мярката „Популяризиране в трети държави“ несъмнено представлява интерес за редица лозаро-винарски производители не само заради големия размер на допустимата финансова помощ за бенефициента, но и поради уникалния потенциал за развитие, който предлага. Може би и точно заради това тази мярка се отличава като една от най-сложните откъм кандидастване и изпълнение. Изисква се значително количество документи и отчети, както и тясна и интензивна работа с ред заинтересовани страни. По тази причина Гебо Консултинг Ви съветва при кандидатстване, изпълнение и отчитане непременно да се обърнете към специалист със съответната експертиза и опит, задълбочено познаване на материята, познаване и прилагане на добри практики.


Мярка „Популяризиране в трети държави``

Услугите на Гебо Консултинг

 1. Безплатна консултация и индивидуално разясняване на мерки и програми
 2. Анализиране инвестиционните намерения на кандидатите и идентифициране на допустимите възможности
  • Обсъждане на силните и слабите страни
  • Допустимост на идеята и избор на финансиране
 3. Обстойно разглеждане на всички възможности за подпомагане и взимането на решение за най-подходящота такова
 4. Обследване на бъдещи мерки в настоящия и следващия програмен период с цел начертаване на пътна карта за бъдещо развитие
 5. Представяне на различни възможности в сектора на основните направления на общата селскостопанска политика
 6. Цялостно управление по време на мониторинговия период
 7. Изготвяне на комплексни, целеви и тематични решения по съответни казуси

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директнно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.