За програмата

Подпомагането по подмярка 16.1 от ПРСР е насочено към оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост, посочени в член 56 на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.).

Процедурата ще осигури възможност за финансиране на проекти с потенциал за иновации в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, в т.ч. проекти, насочени към разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към доразвиване и адаптиране на съществуващи продукти и практики.

Подкрепените форми на сътрудничество ще осигурят благоприятна среда за засилване и разширяване на връзките между земеделските стопани, образователните, научните звена и бизнеса, като по този начин ще се създадат съответните механизми за практическото реализиране на иновативни решения в практиката.

Реализираните проекти ще допринесат за постигане на хоризонталните цели на ПРСР, насочени към иновации, опазване на околната среда и смекчаването и адаптирането към последиците от изменението на климата, включително иновации насочени към превенция и подобряване на здравословното състояние на животните.

Въз основа на тясното сътрудничество между различните заинтересовани страни ще се ускори трансферът на знания и иновации в практиката за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

СРОК

15.01.2020г.

БЮДЖЕТ

20 601 045 лв.

СТАТУС: АКТИВНА

Програмата е активна

Бюджетът по подмярка 16.1 възлиза на над 20,6 млн. лева. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за текущи разходи във връзка със сътрудничеството по проекта е в размер на 100 на сто от допустимите разходи. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за преките неинвестиционни разходи е в размер на 100 на сто от допустимите разходи. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за преките разходи от група 3 „Допустими разходи“, попадащи в обхвата на допустимите за подпомагане разходи по процедурата е в размер на 60 на сто.

Одобреният проект за функциониране на оперативната група се изпълнява в срок до 30 месеца, от датата на подписване на административния договор за предоставяне на финансова помощ но не по-късно от 1 октомври 2023 г. Срокът за изпълнение на проекта се посочва в проектното предложение, като се обосновава в зависимост от същността на иновативния проект и очакваните резултати.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват оперативни групи, учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като участниците в групата сключват договор за дружество по чл. 357 от ЗЗД, което към датата на подаване на проектното предложение следва да е регистрирано в регистър БУЛСТАТ.

Участниците в оперативните групи могат да бъдат само:

 • земеделски стопани регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
 • научни институти, научни центрове или Държавно предприятие „Научно – производствен център (опитни станции, преди промяна в Закона за селскостопанска академия, обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г.), които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство, или биотехнологиите или хранителните технологии, и които са организации по чл. 6 от Закона за Селскостопанската академия или по чл. 6 от Закона за Българската академия на науките и Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ);
 • висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование с актуални акредитации по професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“, и „Науки за земята“;
 • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на селското или горското стопанство, в областта на опазване на околната среда или на водите;
 • микро-, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон в обхвата на избрани производствени сектори, свързани с преработката на селскостопански продукти посочени в Приложение № I от ДФЕС (Приложение № 1) и извършващи дейност с кодове по Класификация на икономическите дейности (КИД- 2008) от Раздел 10 на сектор С „Преработвателна промишленост“ и код 11.02;
 • еднолични търговци и юридически лица с предмет на консултантска дейност в областта на селското стопанство или храните, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).
 • физически или юридически лица, производители на ветеринарно медицински продукти регистрирани по Търговския закон и получили лиценз за производство, издаден от изпълнителния директор на БАБХ.

Оперативната група задължително включва най – малко един земеделски стопанин.Членовете в оперативната група могат да участват в повече от една оперативна група, която представя проектно предложение в една процедура чрез подбор, в случай, че участват с различен екип във всяка оперативна група, с изключение на НДНИВМИ, който може да участват в до две оперативни групи с два различни екипа.

По процедурата се подкрепят дейности на оперативните групи, които са насочени към иновации в селското стопанство и/или хранително-вкусовата промишленост и дейности за функциониране на оперативната група, например

 • Осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния проект;
 • Преки дейности за изпълнение на иновативния проект.

Дейностите по иновативния проект се изпълняват в срок до 30 месеца от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 01 октомври 2023 г. Прекратяването на дейностите по проекта е допустимо и преди крайния срок, в случай, че решението за прекратяване е надлежно обосновано от оперативната група и са уведомени Управляващия орган и Разплащателна агенция.

 1. Група I – Текущи разходи за осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния проект за:

а) възнаграждения, здравни и осигурителни вноски – за лица, изпълняващи дейности, свързани с функционирането на оперативната група;

б) наем на един офис за дейностите за осъществяване на сътрудничеството;

в) закупуване на офис оборудване;

г) канцеларски материали;

д) командировки на лицата, изпълняващи дейности, свързани с функционирането на оперативната група;

е) ток, вода, интернет и телефон за офиса по буква „б“.

 1. Група II – Преки неинвестиционни разходи за изпълнение на иновативния проект, които включват:

а) възнаграждения, включително здравни и осигурителни вноски, за лица, които участват в изпълнението на проекта и са наети на трудово или на служебно правоотношение от член на оперативната група;

б) разходи за командировки, съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) за екипа на оперативната група във връзка с изпълнение на проекта, различни от т. 1, буква „д“;

в) разходи за предоставени от членовете на Оперативната група за нуждите по проекта – земеделска техника, машини, сгради, оборудване и земеделски площи;

г) разходи за закупуване на препарати за растителна защита, торове, семена, посевен и посадъчен материал, фуражи и медикаменти;

д) разходи за услуги – проучвания, анализи (вкл. свързани със софтуер), изследвания, проучвания за осъществимост, тестове, както и други дейности свързани с проекта;

е) разходи за наем и аренда на земеделски площи, оранжерии и сгради за нуждите на проекта;

ж) разходи за участие на екипа на оперативната група, посочен в т. 9 от формуляра за кандидатстване, в дейности за популяризиране на резултатите от иновативния проект, включително чрез мрежата на ЕПИ на ЕК;

з) разходи за създаване и поддържане на интернет страница на оперативната група във връзка с изпълнение на проекта;

и) разходи за разпространение на резултатите от проекта, съгласно описаните в проектното предложение форми и методи, като например: създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в радио и телевизионни медии, свързани с популяризиране на проекта, провеждане на информационни събития, отпечатване на брошури, материали за обучение, включително ръководства за прилагане на иновативните решения в практиката, и други печатни материали,  свързани с разпространение на резултатите от проекта.

 1. Група III – Преки разходи, необходими за изпълнение на иновативния проект, приложими за следните активи:

а) софтуер и право на ползване на софтуер;

б) компютри и периферни устройства за тях;

в) мобилни устройства – таблети и дронове;

г) дигитални устройства;

д) специфично оборудване и/или апаратура, която е обоснована, като ключова за изпълнение на целите по проекта.

Преките разходи по т. 3 се финансират под формата на амортизационни разходи, като общата им стойност не може да надхвърля 20 на сто от общите допустими за подпомагане разходи по проекта.

 

Недопустими разходи:

 1. Застраховка на дълготрайни материални активи.
 2. Осигурителни вноски по възнаграждения, които не са задължителни по силата на нормативен акт.
 3. Закупуване и/или изграждане на недвижими имоти – сгради, помещения, съоръжения, земя и др.
 4. Данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност.
 5. Лихви, глоби и неустойки.
 6. Разходи за лизинг.
 7. Разходи, включени в проектни предложения, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на безвъзмездна финансова помощ.
 8. Разходи, платени в брой, с изключение на разходи за командировки.
 9. Разходи, извършени преди сключване на административния договор.
 10. Фундаментални научни изследвания.
 11. Закупуване на машини, съоръжения, оборудване, земеделска техника, прикачен инвентар, превозни средства и др.
 12. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения.
 13. Разходи за компютърен софтуер, над пазарната му стойност.

14. По т. 2, буква „в“ от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ за земеделска техника, машини, сгради и оборудване с изтекъл амортизационен период към датата на кандидатстване.

Гебо Консултинг обобщава

Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“:

Мярка 16.1 се отличава с голям процент съфинансиране на допустими дейности; повечето разходи се финансират с до 100 процента от своята себестойност. Но и процесът на кандидатстване се отличава с ред сложности и динамики, както и с множество изключения от изискванията за дейности и разходи. Изпълнението на проекта има строг краен срок. Изборът на най-подходящата стратегия за кандидатстване, както и изпълнението на всички условия и срокове изисква опит и експертиза. Затова Гебо Консултинг Ви съветва да се обърнете към специалист със съответните знания и натрупана практика, който да Ви съпътства до успешното завършване на процедурата.

Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“

Услугите на Гебо Консултинг

 1. Безплатна консултация и индивидуално разясняване на мярката
 2. Анализиране инвестиционните намерения на кандидатите и идентифициране на допустимите възможности
  • Обсъждане на силните и слабите страни
  • Допустимост на идеята и избор на финансиране
 3. Обстойно разглеждане на всички възможности за подпомагане и взимането на решение за най-подходящота такова
 4. Обследване на бъдещи мерки в настоящия и следващия програмен период с цел начертаване на пътна карта за бъдещо развитие
 5. Представяне на различни възможности в сектора на основните направления на общата селскостопанска политика
 6. Цялостно управление по време на мониторинговия период
 7. Изготвяне на комплексни, целеви и тематични решения по съответни казуси

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.