Описание

Основната цел на национален план за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията.

По Плана могат да кандидатстват практически всички земедески стопани или предприятия, в зависимост от естеството на дейността или проекта.

Разгледайте по-долу основните мерки и възможности, и се свържете с нас за повече информация и консултация.

……

Кой може да получи финансиране:

  • Земеделски производители (физически и юридически лица), както и всички, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, групи на производители, предприятия и търговски дружества,
  • Общините и държавните предприятия, читалища, общински предприятия, търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината, Юридическите лица с нестопанска цел и местните поделения на вероизповеданията
  •  Собствениците, наемателите или управителите на горски територии, сдружения.
  •  Юридически лица регистрирани по ТЗ за преработка, неземеделски дейности,  физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Инвестиции в

Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

Подкрепата е насочена към стимулиране създаването на къси вериги на доставка, модернизирането и автоматизирането на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранението на пресни плодове и зеленчуци.

Ефективно използване на вода в земеделските стопанства

Подкрепата за дейности по внедряване на водоспестяващи поливни системи, инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, съоражения за съхранение на вода, сустеми за автоматично напояване, включващи цифрови и роботизирани решения и др.

изгражданереконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни

Подкрепата цели насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД). и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодни животни с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес.

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.