За Мярка 4.1.2

Очакваният прием по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ е април – май 2020 г. За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем, като над 50 % от този СПО на стопанството е от секторите плодове и зеленчуци, етерично-маслени и лекарствени култури и пчеларство. Също така кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ се очаква да е левовата равностойност на до 5 000 000 евро. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 1250 евро, а максималният 25 000 евро и максимално съфинансиране от 60 до 80 %. Целта на финансовото подпомагане е модернизиране на физическите активи на малките земеделски стопанства. Земеделските стопани ще могат да кандидатстват за материални и нематериални дълготрайни инвестициии като изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество и закупуване на нови машини, съоражения и оборудване, които ще повишат механизацията на производство им и ще подменят физически остарялото им оборудване. По този начин земеделските стопани ще могат да намалят своите разходи, да увеличат производителността и ще станат по конкурентноспособни. Това от своя страна ще им даде възможност да реагират на промените на пазарната среда.

СРОК

Април – Май 2020г.

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

1 250 – 25 000 Евро

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем, като над 50% от този СПО на стопанството е от секторите плодове и зеленчуци, етерично-маслени и лекарствени култури и пчеларство:

 • Физически лица;
 • Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
 • Кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите
 • Модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
 • Подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията;
 • Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед;
 • Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
 • Производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;
 • Изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата

Приоритет получават:

 

 • Проекти, които се изпълняват в сектори „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“;
 • Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни;
 • Проекти на земеделски стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони;
 • Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата;
 • Подпомагане на проекти с инвестиции за напояване

Финансова помощ по мярка 4.1.2 – Подробна информация

Финансовата помощ възлиза на до 60% от допустимите разходи. Нейният размер се увеличава с 10% в някои специални случаи, като не може да надхвърли 80%.
Увеличение има в следните случаи:

 • Проекти на млади селкостопантски производители – 10%;
 • Колективни инвестиции и интегрирани проекти по повече от една мярка – 10%;
 • Инвестиции в райони с географски или други специфични ограничения съгласно чл. 33 – 10%;
 • Проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10%;
 • Проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по чл. 29 и чл. 30 – 15%;
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10%

Гебо Консултинг обобщава

Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

Мярка 4.1.2 има няколко предимства, поради които представлява интерес за редица стопани. На първо място това е широкият спектър от допустими кандидати – конкретните изисквания се отнасят само за 50% СПО от цялостната им стопанствена дейност. Втората характерна особеност е сравнително високото съфинансиране на допустимите дейности – между 60% и 80%. В същото време общият бюджет от 5 млн. евро е силно ограничен. За да извлечете възможно най-голяма полза от мярката, Гебо Консултинг Ви препоръчва консултация с опитен специалист, който да превърне Вашия проект в приоритетен и да осигури максималната финансова помощ от 80%.


Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

Услугите на Гебо Консултинг

 1. Безплатна консултация и индивидуално разясняване на мярката
 2. Анализиране инвестиционните намерения на кандидатите и идентифициране на допустимите възможности
  • Обсъждане на силните и слабите страни
  • Допустимост на идеята и избор на стратегия за максимално финансиране
 3. Обстойно разглеждане на всички възможности за подпомагане и взимането на решение за най-подходящата такава
 4. Обследване на бъдещи мерки в настоящия и следващия програмен период с цел начертаване на пътна карта за бъдещо развитие
 5. Представяне на различни възможности в сектора на основните направления на общата селскостопанска политика
 6. Цялостно управление по време на мониторинговия период
 7. Изготвяне на комплексни, целеви и тематични решения по съответни казуси

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.