За програмата

Целта на мярката е подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд; ефективно използване на ресурсите чрез намаляване на енергоемкостта на прозводствените процеси и на използваните естествени ресурси; по-високо равнище на опазване на околната среда и биологичното разнообразие.

Бюджетът по мярка 2.2 възлиза на над 2,8 млн. лв., а процентът на съфинансиране възлиза на до 50% от допустимите разходи. Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 30 000 лева. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 550 000 лева.

СРОК

До 10.02.2021 г.

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

от 30 хил. до 550 хил. лева

СТАТУС

АКТИВНА

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следната страница.

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“, които:

 • са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
 • са учредени с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен в областта на производството на аквакултури, вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
 • са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) – в случаите, когато кандидатите са съществуващи и функциониращи стопанства
 • Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 • Модернизация на стопанствата, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
 • Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 • Насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
 • Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
 • Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 • Модернизация на стопанствата, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 • Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
 • Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 • Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);

Допустими за финансиране са разходи, извършени от кандидата преди подаването на кандидатурата по програмата, но не по-рано от 01.01.2014 г.

Сектор „Рециркулационни системи“

 • За строително-монтажни работи;
 • За независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, разходи за управление и отчитане на проект;
 • Закупуване на нови машини, оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция;
 • Оборудване за транспорт за жива риба и други водни животни;
 • Плавателни съдове, обслужващи производството на аквакултури, които са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • Специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с производството на риба и други водни животни, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • Лабораторно оборудване, свързано с контрола на хидро-химичните показатели на водата и здравословното състояние на водните организми;
 • Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
 • Закупуване на софтуер;
 • Обекти за продажба на дребно единствено на собствената продукция от аквакултури;
 • Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, и/или инвестиции свързани с намаляване на енергийните загуби;
 • За закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта;
 • Изграждане/монтаж на съоръжения и оборудване, свързани с намаляване отрицателното въздействие върху околната среда и/или ефективно използване на естествените ресурси в обектите за аквакултури (вкл. въвеждане на повторно използване на водата в проточни рибовъдни стопанства – оборотно водоснабдяване)

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“

 • Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, и/или инвестиции свързани с намаляване на енергийните загуби;
 • За закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта;
 • Разходи за информация и комуникация;
 • Изграждане/монтаж на съоръжения и оборудване, свързани с намаляване отрицателното въздействие върху околната среда и/или ефективно използване на естествените ресурси в обектите за аквакултури (вкл. въвеждане на повторно използване на водата в проточни рибовъдни стопанства – оборотно водоснабдяване);
 • Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
 • Разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект;
 • Закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта

Гебо Консултинг обобщава

Мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“:

Широкият спектър на допустими дейности превръща мярка 2.2 в особено атрактивен проект в сектор „Рибарство и аквакултури“. Изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятия и съоръжения позволява диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности и осигуряване на жизненоспособността на Вашето предиприятие. За да предложите точния за особеностите на Вашия бизнес проект, е препоръчително да се консултирате със специалист, който да защитава Вашите интереси и цели.

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.