За програмата

С помощта на мярката се насърчават инвестиции, насочени към подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд за рибарите на борда на риболовните кораби или в индивидуално оборудване

СРОК

ДО 26.08.2019 г.

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

от 50% до 100%

Рибари или собственици на риболовни кораби, включително, извършващи риболовни дейности във водите на Черно море и и река Дунав, които могат да са физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

  • Инвестиции на борда на корабите;
  • Инвестиции в индивидуално оборудване, при условие че тези инвестиции надхвърлят изискванията произтичащи от законодателството на Съюза или националното законодателство;

Приоритет получават:

  • Инвестиции, които водят до намаляване на риска от наранявания и трудови злополуки;
  • Активност на риболовния кораб;
  • Възраст на риболовния кораб;
  • Проектът се реализира от кандидат, представител на дребномащабния крайбрежен риболов;

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.