За програмата

Малките стопанства имат съществен принос в растениевъдсвото и животновъдството, които се характеризират с висока трудоемкост и с ниско равнище на механизация. Те имат важно социалноикономическо значение за развитието на земеделието и селските райони, действат като социална мрежа, която дава препитание на много хора и допълва доходите на домакинствата, тъй като в селските райони безработицата е най-висока, а доходите най-ниски. В България малките стопанства са с по-високи разходи и по-ниска производителност, което ги прави и по-ниско конкуретноспособни. Други проблеми са липсата на земеделско образование или квалификация на земеделските стопани.
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ има за цел да се подпомагат проекти, които допринасят за икономическото развитие, модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства и подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени. В периода януари – март 2020 г. е предвиден период за кандидатстване. За подпомагане ще могат да кандидатстват земеделски стопани от сектор животновъдство, които отглеждат свине, овце, кози и птици, и стопанствата им имат стандартен производствен обем в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро, включително. Размерът на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро. Важното през този прием е, че ще отпадне условието за допустимост, свързано с доказването на 33 % доход за предходната година от земеделска дейност за животновъдните стопанства.

СРОК

Януари – Март 2020г.

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

15 000 Евро

СТАТУС: АКТИВНА

Програмата е активна

Земеделски стопани от сектор животновъдство, отглеждащи свине, овце, кози и птици, и стопанствата им имат стандартен производствен обем в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро включително.

 • Физически лица, навършили 18 години;
 • Еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
 • Кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите

Дейности за развитие на малки земеделски стопанства (сектор Животновъдство)

Приоритет получават:

 • Земеделски производители с регистрирани животновъдни обекти, които отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
 • Земеделски производители в секторите за плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури;
 • Земеделски стопанства в планински райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват;
 • Земеделски производители със стопанства за биологично производство на земеделски продукти и храни;
 • Земеделски производители, които представляват одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020
 • Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни;
 • Проекти на земеделски стопанства в планински райони.

Процес на протичане на мярка 6.3

 • Предстаняне на бизнес план, включващ сведения за първоначалното състояние на стопанството и за дейностите, които биха спомогнали за неговата икономическа жизнеспособност;
 • Необходимо е бизнес планът да показва увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро, измерен в СПО;
 • При одобрение изпълнението на бизнес плана трябва да стартира в срок от 9 месеца;
 • Помощта представрява фиксирана сума от 15 000 евро, която се изплаща на два транша (10 000 евро + останалите 5 000 евро след успешно премината проверка на изпълнението на бизнес плана)

Гебо Консултинг обобщава

Мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“:

Подпомагането по Мярка 6.3 е идеалният старт за превръщането на малкото стопанство в конкуретноспособен и устойчив бизнес, а размерът на финансовата помощ отваря много нови възможности пред земеделските стопани. Избирането на най-подходящите стратегии, както и изпълнението на точките от бизнес плана в указания деветмесечен срок изисква опит и експертиза. Затова Гебо Консултинг Ви съветва да се обърнете към специалист със съответните знания и натрупана практика, който да Ви съпътства до успешното преминаване на проверката за изпълнение.


Мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Услугите на Гебо Консултинг

 1. Безплатна консултация и индивидуално разясняване на мярката
 2. Анализиране инвестиционните намерения на кандидатите и идентифициране на допустимите възможности
  • Обсъждане на силните и слабите страни
  • Допустимост на идеята и избор на финансиране
 3. Обстойно разглеждане на всички възможности за подпомагане и взимането на решение за най-подходящота такова
 4. Обследване на бъдещи мерки в настоящия и следващия програмен период с цел начертаване на пътна карта за бъдещо развитие
 5. Представяне на различни възможности в сектора на основните направления на общата селскостопанска политика
 6. Цялостно управление по време на мониторинговия период
 7. Изготвяне на комплексни, целеви и тематични решения по съответни казуси

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.