За програмата

В ход е приемът по подмярка подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Документи се подават изцяло електронно, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

По подмярката могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), и дружества с ограничена отговорност (ООД), които са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Икономическият размер на стопанството им трябва да бъде между 2000 и 7999  евро. Финансовата помощ за един кандидат е левовата равностойност на 15 000 евро. Необходимо е бизнес планът на кандидатите да включва поне една инвестиция от минимум 700 лева в дълготрайни материални и/или нематериални активи.

Подадените от кандидатите проектни предложения ще бъдат оценявани по критерии за оценка. Повече точки ще получат кандидати с образование в областта на селското стопанство, проекти, осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство, проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори (животновъдство, етерично-маслени култури и сектор плодове и зеленчуци), проекти свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти, проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване и проекти на земеделски стопанства разположени в планински райони и/или Натура 2000.

Подмярката не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта и създаването на работни места.

Желаещите да кандидатстват могат да подават своите проектни предложения до 02.03.2022 г.

СРОК

02.03.2022г.

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

15 000 Евро

СТАТУС: АКТИВНА

Програмата е активна

Земеделски стопани от сектор животновъдство, отглеждащи свине, овце, кози и птици, и стопанствата им имат стандартен производствен обем в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро включително.

 • Физически лица, навършили 18 години;
 • Еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
 • Кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите

Дейности за развитие на малки земеделски стопанства (сектор Животновъдство)

Приоритет получават:

 • Земеделски производители с регистрирани животновъдни обекти, които отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
 • Земеделски производители в секторите за плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури;
 • Земеделски стопанства в планински райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват;
 • Земеделски производители със стопанства за биологично производство на земеделски продукти и храни;
 • Земеделски производители, които представляват одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020
 • Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни;
 • Проекти на земеделски стопанства в планински райони.

Процес на протичане на мярка 6.3

 • Предстаняне на бизнес план, включващ сведения за първоначалното състояние на стопанството и за дейностите, които биха спомогнали за неговата икономическа жизнеспособност;
 • Необходимо е бизнес планът да показва увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро, измерен в СПО;
 • При одобрение изпълнението на бизнес плана трябва да стартира в срок от 9 месеца;
 • Помощта представрява фиксирана сума от 15 000 евро, която се изплаща на два транша (10 000 евро + останалите 5 000 евро след успешно премината проверка на изпълнението на бизнес плана)

Гебо Консултинг обобщава

Мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“:

Подпомагането по Мярка 6.3 е идеалният старт за превръщането на малкото стопанство в конкуретноспособен и устойчив бизнес, а размерът на финансовата помощ отваря много нови възможности пред земеделските стопани. Избирането на най-подходящите стратегии, както и изпълнението на точките от бизнес плана в указания деветмесечен срок изисква опит и експертиза. Затова Гебо Консултинг Ви съветва да се обърнете към специалист със съответните знания и натрупана практика, който да Ви съпътства до успешното преминаване на проверката за изпълнение.


Мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Услугите на Гебо Консултинг

 1. Безплатна консултация и индивидуално разясняване на мярката
 2. Анализиране инвестиционните намерения на кандидатите и идентифициране на допустимите възможности
  • Обсъждане на силните и слабите страни
  • Допустимост на идеята и избор на финансиране
 3. Обстойно разглеждане на всички възможности за подпомагане и взимането на решение за най-подходящота такова
 4. Обследване на бъдещи мерки в настоящия и следващия програмен период с цел начертаване на пътна карта за бъдещо развитие
 5. Представяне на различни възможности в сектора на основните направления на общата селскостопанска политика
 6. Цялостно управление по време на мониторинговия период
 7. Изготвяне на комплексни, целеви и тематични решения по съответни казуси

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.