Описание

Основната цел на национален план за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията.

По Плана могат да кандидатстват практически всички земедески стопани или предприятия, в зависимост от естеството на дейността или проекта.

Разгледайте по-долу основните мерки и възможности, и се свържете с нас за повече информация и консултация.

……

Кой може да получи финансиране:

  • Земеделски производители (физически и юридически лица), както и всички, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, групи на производители, предприятия и търговски дружества,
  • Общините и държавните предприятия, читалища, общински предприятия, търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината, Юридическите лица с нестопанска цел и местните поделения на вероизповеданията
  •  Собствениците, наемателите или управителите на горски територии, сдружения.
  •  Юридически лица регистрирани по ТЗ за преработка, неземеделски дейности,  физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Актуални мерки

Предстоящи мерки

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.