За програмата

Подпомагането е насочено към насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места

СРОК
РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).

Приоритет получават:

  • Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
  • Развитие на занаятчийска дейност;
  • Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони;
  • Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.