За програмата

Подкрепата е насочена към придобиване на активи, допринасящи за опазване на околната среда, адаптиране на стопанствата към климатичните промени и подобряване използването на ресурсите.

Програмата стимулира:

 • Цифрови решения, които подобряват отглеждането на селскостопанските култури и животни, както и автоматизиране и роботизиране на производството;
 • Съхраняваne на животински и растителен торов отпадък, минерални торове;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници(ВЕИ) за собствено потребление, включително такива, използващи биомаса;
 • Преработка на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление;
 • Прилагане на прецизно земеделие;
 • Автоматизиране и роботизиране на производствените процеси;
 • Превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления;
 • Мобилни кланични пунктове;
 • Закупуване на: софтуер и/или хардуер за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти;
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Регистрирани земеделски стопани

ОБЩ РАЗМЕР

318 048 200,30 лв.

МАКСИМАЛНО ФИНАНСИРАНЕ

1 000 000 ЛВ.

 • Кандидатите да са регистрирани земеделски производители за
  настояща и предходна година (приоритет за история)
 • Без изискване за минимален СПО
 • Не са допустими инвестиции в строителство/изграждане
 • Не е предвидено посещение на място преди извършване на
  инвестициите
 • Приоритет за: био-производители; млади земеделски стопани; жени;
  финансов критерий според стойността на проекта и размер на
  финансово състояние на КП
  ❖Максимална стойност на БФП – 500 000 лв.

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 • Технологична и екологична модернизация на отделните фази на
  производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвите,
  торене, растителна защита и прибиране на реколтата – вкл. култиватори и брани
  за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл.
  самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки
  за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки,
  адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов
  валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и друга
  техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и
  опазващи компонентите на околната среда.
 • Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за електронно управление на
  всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение
  на разходите, свързани с напояване..
 • Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за превенция на екстремни
  прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване,
  засушаване.
 • Доставка и монтаж на автоматизирани системи и съоръжения за подготовка на
  растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване,
  сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане.
 • Доставка и монтаж на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч.
  системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт –
  електрокари, мотокари, газокари и др.
 • Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за управление и
  оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и
  оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за
  компостиране, метанизация.
 • Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за
  животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано
  хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни
  кухни, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на
  животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на
  микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и други
  машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи
  компонентите на околната среда в животновъдните стопанства.
 • Доставка и монтаж на ФВЕЦ за производство на електроенергия за собствено
  потребление.
 • Трактори, зърнокомбайни, силажокомбайни и самоходни товарачи (челни и
  телескопични). (дава се приоритет на проекти, които не включват този разход)
 • Закупуване на системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за
  събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази
  по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански
  продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен
  контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми,
  състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за
  проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене,
  продуктивност, и др.).
 • Доставка и монтаж на машини/оборудване/съоръжения за третиране на
  животински и растителен торов отпадък, в т.ч. скарови подове, помпа за гъсти
  течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за
  сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен
  оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи
  ремаркета и цистерни за течна торова маса.

За подпомагане могат да кандидатстват:

 • Земеделски стопани;
 • Групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, в които членовете са само земеделски стопани.

Какво предлагаме ние?

КОРЕКТНОСТ
ОТНОШЕНИЕ
БЪРЗИНА И ПРЕЦИЗНОСТ
ПРОЗРАЧНОСТ

Заявете желание за консултантска услуга!

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.