За програмата

Приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ за 2020 г. е от 03.07. до 30.09.2020 г. Той е с бюджет от 58 674 000 лв. и е изцяло насочен за инвестиции в сектор „Животновъдство“. Максималният процент на съфинансиране е 50%. Целта е чрез финансовата подкрепа да се стимулира първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, получени при отглеждането на селскостопански животни, както тяхната подготовката за продажба.

СРОК

03.07 – 30.09.2020 г.

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

29 337 – 977 900 лв.

Допустими за подпомагане са земеделски стопани от сектор „Животновъдство“, групи или организации на производители, които към датата на подаване на проектното предложение са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., имат 8000 евро минимален стандартен производствен обем на стопанството и са собстеници или ползватели на животновъдни обекти регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Кандидатите, които са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия и да са получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

Допустими дейности са:

 • опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
 • подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
 • насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
 • осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти;
 • подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

Допустими дейности са:

 • закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост;
 • строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост;
 • закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес;
 • закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства;
 • закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти;
 • закупуване на софтуер;
 • разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти;
 • разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки;
 • разходи, свързани с проектното предложение

Приоритет получават:

 • Подпомагане на животновъдни стопанства
 • Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани
 • Подпомагане на биологично производство
 • Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост
 • Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения
 • Подпомагане на проекти с интегриран подход

Критерии за оценка:

 1. Подпомагане на животновъдни стопанства
  • Проекти, подадени от кандидати, които не са получавали подпомагане по подмярка 4.1
  • Проекти подаденини от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер под 38 000 евро СПО
  • Проекти подадени от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер над 38 001 евро СПО
 2. Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани
  • Проекти на кандидати до 40 години, включително
 3. Проекти подадени от кандидати, чиито стопанства се намират на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения
  • Области Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен
  • Инвестиции, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони
 4. Подпомагане на биологично производство
  • Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти
 5. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост
  • Проекти, при които се предвижда създаване на най-малко едно ново работно място
 6. Подпомагане на проекти с интегриран подход
  • Проекти, които се реализират в райони в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка
  • Проекти, представени от признати групи/организации на производители
  • Проекти с инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в животновъдните обекти

Гебо Консултинг обобщава

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Механизацията и модернизирането на физическите активи на стопанства от сектор “Животновъдство” са жизненоважни тяхното успешно развитие и растеж. Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ представлява ключова възможност за всеки земеделски стопанин, тъй като покрива широк спектър от дейности, свързани с обновление и рационализация. Особеността на тази мярка е големият диапазон на възможната финонсова помощ. За да извлечете максимален процент на съфинансиране по мярката, Гебо Консултинг Ви препоръчва консултация със специалист, разполагащ със съответните задълбочени опит и знания.


Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Услугите на Гебо Консултинг

 1. Безплатна консултация и индивидуално разясняване на мярката
 2. Анализиране инвестиционните намерения на кандидатите и идентифициране на допустимите възможности
  • Обсъждане на силните и слабите страни
  • Допустимост на идеята и избор на финансиране
 3. Обстойно разглеждане на всички възможности за подпомагане и взимането на решение за най-подходящота такова
 4. Обследване на бъдещи мерки в настоящия и следващия програмен период с цел начертаване на пътна карта за бъдещо развитие
 5. Представяне на различни възможности в сектора на основните направления на общата селскостопанска политика
 6. Цялостно управление по време на мониторинговия период
 7. Изготвяне на комплексни, целеви и тематични решения по съответни казуси

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.