За програмата

Приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ за 2021 г. стартира през априле изцяло насочен за инвестиции в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени и медицински култури“. Максималният размер на съфинансиране е 1 000 000 евро за земеделско стопансто и 500 000 евро за животновъдство. Целта е чрез финансовата подкрепа да се стимулира първично селскостопанско производство.

СРОК

Април 2021 г.

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

500 000 – 1 000 000 евро

Допустими за подпомагане са регистрирани земеделски производители (физически и юридически лица), в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители с минималния стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от 8 000 евро, както и групи и организации на производители.

Допустими дейности са:

 • Модернизация и механизация – закупуване на машини, земеделска техника и високотехнологично оборудване.
 • Съхранение на земеделската продукция – силози, зърно бази, хладилници.
 • Изграждане и обновяване на сгради свързани с производството на земеделска продукция – ферми, оранжерии, гъбарници и други.
 • Създаване на трайни насаждения.
 • Опазване на околната среда – машини и съоръжения, включително за съхранение на оборска тор.
 • Енергийната ефективност – активи, пряко свързани с намаляване на производствените разходи на земеделските стопанства.
 • Енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на стопанствата.
 • Недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства.
 • Десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 • Съоръжения и оборудване за напояване и отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, вкл. капково напояване.
 • Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства.
 • Инвестиции за съоръжения и оборудване за производството на мед и други пчелни продукти

Допустими разходи са:

 • Общи разходи за предпроектни проучвания, такси и консултантски услуги.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси,  необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Закупуване и инсталиране на софтуер за управление на земеделското стопанство.
 • Разходите  за въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

Приоритет получават секторите:

 • Животновъдство
 • Плодове и зеленчуци
 • Етерично-маслени и медицински култури

Критерии за оценка:

 1. Подпомагане на животновъдни стопанства
  • Проекти, подадени от кандидати, които не са получавали подпомагане по подмярка 4.1
  • Проекти подаденини от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер под 38 000 евро СПО
  • Проекти подадени от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер над 38 001 евро СПО
 2. Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани
  • Проекти на кандидати до 40 години, включително
 3. Проекти подадени от кандидати, чиито стопанства се намират на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения
  • Области Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен
  • Инвестиции, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони
 4. Подпомагане на биологично производство
  • Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти
 5. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост
  • Проекти, при които се предвижда създаване на най-малко едно ново работно място
 6. Подпомагане на проекти с интегриран подход
  • Проекти, които се реализират в райони в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка
  • Проекти, представени от признати групи/организации на производители
  • Проекти с инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в животновъдните обекти

Гебо Консултинг обобщава

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Механизацията и модернизирането на физическите активи на стопанства от сектор „Животновъдство“ са жизненоважни тяхното успешно развитие и растеж. Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ представлява ключова възможност за всеки земеделски стопанин, тъй като покрива широк спектър от дейности, свързани с обновление и рационализация. Особеността на тази мярка е големият диапазон на възможната финонсова помощ. За да извлечете максимален процент на съфинансиране по мярката, Гебо Консултинг Ви препоръчва консултация със специалист, разполагащ със съответните задълбочени опит и знания.


Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Услугите на Гебо Консултинг

 1. Безплатна консултация и индивидуално разясняване на мярката
 2. Анализиране инвестиционните намерения на кандидатите и идентифициране на допустимите възможности
  • Обсъждане на силните и слабите страни
  • Допустимост на идеята и избор на финансиране
 3. Обстойно разглеждане на всички възможности за подпомагане и взимането на решение за най-подходящота такова
 4. Обследване на бъдещи мерки в настоящия и следващия програмен период с цел начертаване на пътна карта за бъдещо развитие
 5. Представяне на различни възможности в сектора на основните направления на общата селскостопанска политика
 6. Цялостно управление по време на мониторинговия период
 7. Изготвяне на комплексни, целеви и тематични решения по съответни казуси

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.