За програмата

Животновъдството има огромно значение в световен мащаб, като това значение е не само икономическо, но и социално и екологично. То остава един от приоритетните сектори по линия на европейските фондове и ПРСР. Прием по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ се очаква да стартира през месец март 2020 г. и да завърши през април същата година. Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е модернизиране на физическите активи на земеделските стопанства. Допустими за кандидатстване ще бъдат само земеделски стопани от сектор „Животновъдство“, като ще се подпомагат техни проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското им стопанство. Размерът на безвъзмедната финансова помощ за един проект ще бъде минимум левовата равностоност на 15 000 евро и максимум 500 000 евро, с максимален процент на съфинансиране – 60%.

СРОК

Март – Април 2020г.

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

15 000 – 500 000 Евро

Допустими за подпомагане са земеделски стопани от сектор „Животновъдство“, групи производители, организации на производители и юридически лица. Недопустими за подпомагане са отраслите, свързани тютюн, риба и аквакултури.

Допустими дейности са:

 • Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване;
 • Закупуване на земя и сгради, необходими за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства;
 • Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти;
 • Разходи за софтуер;
 • Общи разходи, свързани с проекта

Приоритет получават:

 • Проекти с инвестиции и дейности в чувствителни сектори в земеделското стопансво.
 • Проекти с инвестиции и дейности за биологично производство.
 • Проекти осигуряващи допълнителна заетост.
 • Проекти представени от млади земеделски стопани.
 • Проекти на територията на селски райони в страната.
 • Проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения.
 • Проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата.
 • Проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите.
 • Проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда.
 • Проекти с инвестиции за напояване.

Критерии за оценка:

 1. Подпомагане на животновъдни стопанства
  • Проекти подаденини от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер под 38 000 евро СПО
  • Проекти подадени от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер над 38 000 евро СПО
  • Проекти, подадени от кандидати, които имат сключени договори за финансово подпомагане по подмярка 4.1
 2. Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани
  • Проекти на кандидати до 40 години, включително
 3. Проекти подадени от кандидати, чиито стопанства се намират на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения
  • Области Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен
  • Инвестиции, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони
 4. Подпомагане на биологично производство
  • Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти
 5. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост
  • Проекти, при които се предвижда създаване на най-малко едно ново работно място
 6. Подпомагане на проекти с интегриран подход
  • Инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в животновъдните обекти
  • Проекти, представени от признати групи/организации на производители
  • Райони в близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка
 7. Проекти, представени от млади земеделски производители
 8. Проекти за постигане на изискванията па Общността и свързани с опазване на околната среда
 9. Проекти в области с по-ниско ниво на получена подкрепа или в райони с природни или други специфични ограничения
 10. Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанството
 11. Инвестиции в иновации
 12. Интегрирани проекти или проекти за колективни инвестиции
 13. Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост
 14. Проекти на територията на селски район

Гебо Консултинг обобщава

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Механизацията и модернизирането на физическите активи на стопанства от сектор “Животновъдство” са жизненоважни тяхното успешно развитие и растеж. Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ представлява ключова възможност за всеки земеделски стопанин, тъй като покрива широк спектър от дейности, свързани с обновление и рационализация. Особеността на тази мярка е големият диапазон на възможната финонсова помощ. За да извлечете максимален процент на съфинансиране по мярката, Гебо Консултинг Ви препоръчва консултация със специалист, разполагащ със съответните задълбочени опит и знания.


Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Услугите на Гебо Консултинг

 1. Безплатна консултация и индивидуално разясняване на мярката
 2. Анализиране инвестиционните намерения на кандидатите и идентифициране на допустимите възможности
  • Обсъждане на силните и слабите страни
  • Допустимост на идеята и избор на финансиране
 3. Обстойно разглеждане на всички възможности за подпомагане и взимането на решение за най-подходящота такова
 4. Обследване на бъдещи мерки в настоящия и следващия програмен период с цел начертаване на пътна карта за бъдещо развитие
 5. Представяне на различни възможности в сектора на основните направления на общата селскостопанска политика
 6. Цялостно управление по време на мониторинговия период
 7. Изготвяне на комплексни, целеви и тематични решения по съответни казуси

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.