Възможности за ЗП и ЗС

Suspendisse tempus, enim at convallis maximus, ex ante faucibus lorem, at rhoncus justo tellus at eros. Vivamus at scelerisque neque. Proin ligula metus, molestie eget dapibus ac. Suspendisse tempus, enim at convallis maximus, ex ante faucibus lorem, at rhoncus justo tellus at eros. Vivamus at scelerisque neque. Proin ligula metus, molestie eget dapibus ac.

СРОК

01.02.2019г. – 21.03.2022г.

СЪФИНАНСИРАНЕ

20%

СТАТУС: АКТИВНА

Програмата е активна

Основна Информация

Общ бюджет: 32 000 000 евро

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:
1. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро.
2. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 200 000 евро.
3. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.
4. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 600 000 евро.

Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  1. Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз;
  2. Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности;
  3. По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции по допустимите сектори и кодове по КИД-2008;

1. Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.
2. Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район.
3. В случай, че кандидатът по т. 1 е земеделски стопанин, той  трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:

а) да е регистриран като земеделски стопанин;
б) минималният СПО на земеделското му стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;
в) да е получил най – малко 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
г) да  е  микро, малко или средно предприятие, съгласно ЗМС

Допустимите разходи включващи:

1.1 Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество;
1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности;
1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
1.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

2. Разходите по т. 1.6 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5.

3. Разходите по т. 1.5 не могат да надхвърлят 10 на сто от разходите по т. 1.1 и 1.2.

4. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на формуляра за кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 1.6

Основна Информация

Общ бюджет: 32 000 000 евро

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:
1. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро.
2. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 200 000 евро.
3. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.
4. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 600 000 евро.

Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  1. Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз;
  2. Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности;
  3. По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции по допустимите сектори и кодове по КИД-2008;

1. Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.
2. Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район.
3. В случай, че кандидатът по т. 1 е земеделски стопанин, той  трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:

а) да е регистриран като земеделски стопанин;
б) минималният СПО на земеделското му стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;
в) да е получил най – малко 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
г) да  е  микро, малко или средно предприятие, съгласно ЗМС

Допустимите разходи включващи:

1.1 Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество;
1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности;
1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
1.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

2. Разходите по т. 1.6 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5.

3. Разходите по т. 1.5 не могат да надхвърлят 10 на сто от разходите по т. 1.1 и 1.2.

4. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на формуляра за кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 1.6

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директнно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.