За програмата

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на проекти по „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ е да се компенсират допълнителните разходи и/или прпуснатите ползи при отглеждането на аквакултури, осигуряващи екологични услуги.

СРОК

ДО 26.08.2019 г.

РАЗМЕР ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ОТ 80% до 100%

Eднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“.

  • Дейности за развитие на аквакултури, съвместими с конкретните потребности на околната среда и съобразени със специфичните изисквания за управление на защитени зони по „Натура 2000“, в резултат на които кандидатите/бенефициентите търпят загуба на приходи от продукцията си.
  • Дейности, които са свързани с развитието аквакултури, насочени към опазването и подобряването на околната среда и на биологичното разнообразие, както и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните с аквакултури извън защитени зони по „Натура 2000“, за които кандидатите/бенефициентите се задължават в срок най-малко от 5 години да спазват изисквания за водната околна среда, надхвърлящи обичайното прилагане на правото на Съюза и националното право.

Приоритет получават:

  • проектът се изпълнява в обект за аквакултури, който e регистриран по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми;
  • Проектното предложение се изпълнява в непълносистемно рибовъдно стопанство или пълносистемно рибовъдно стопанство;
  • Обектът за аквакултури е изграден с друго основно предназначение, но се използва за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми или изграден като специализиран обект за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми;
  • Проектното предложение се изпълнява в защитена зона по „Натура 2000″;
  • Проектът е свързан с опазване на видове, които са включени в Червената книга на Р България и/или Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие;
  • Производството в обекта за аквакултури е обвързано със спазване на забрани и ограничения, произтичащи от Планове за управление на защитени зони, Планове за управление на защитени територии или Планове за управление на речните басейни;
  • Проектът предвижда дейности по разпространение на знания и опит по отношение на опазването, възстановяването и устойчивото ползване на околната среда;

Нуждаете се от повече информация?

Ние сме готови да съдействаме. Очакваме вашите запитвания и въпроси директно на имейл или телефон.

Coyright © Pixels 2019 — All rights reserved.